استاد محسن موسوی : درباره زبان اشاره را توضیح میدهد.